Sicilian Documents

  scroll

1282 -- A letter from the Sicilian barons to Peter of Aragon after the revolt throughout Sicily against the tyrannical rule of Charles of Anjou that was the beginning of the War of The Sicilian Vespers. Little did the Gualtieri di Caltagiruni suspect that he would be beheaded (on May 22, 1283) by Sicily's supposed benefactors.

A lu magnificu, et egregiu, e potenti Signuri Re di Aragona e Conti Di Barcellona, con tuttu vostru putiri e signuria, di chi nui ni ricumandamu tutti a la gràtia vostra.

In primu lu Conti di Lentini, zò esti Misser Alajmo, e Misser Abbati, e Misser Gualtieri di Caltagiruni, e tutti li autri Baruni di l'Isula di Sicilia vi salutanu cu onni rivirenza, havendu sempri mercì di li nostri pirsuni, siccomu homini vinduti e suggiugati comu besti; ricumandamuni a la vostra Signoria, e a la signura vostra Muglieri, la quali è nostra donna, a cui divimu purtari lianza, mandamuvi prigandu, chi vui ni digiati libirari, e trairiri, e livari di li manu di li nostri e di li vostri nimici, siccomu libirau Moisè lu populu di li manu di Farauni, a tali chi nui puzzamu tiniri li vostri figlioli pri signuri, e quandu nun putissimu pri nostri littri scriviri, criditi a Misser Gionni, ch esti nostru sigretu. (Sucato, 91)
 To the magnificent, distinguished, and powerful Lord King of Aragon and Count of Barcellona, ...


A complete English translation is to follow.


Return to... SicilianDocuments

This page is maintained by Art Dieli.
Last updated 6/8/2002