Sicilian Documents

  scroll

1497 -- From the credentials with which King Alfonso the Magnanimous, in 1497, dispatched Benedictine monk Giuliano Maiali to the Bey of Tunisia in order to conclude a peace treaty with him.

Costumata è la nostra regali prudentia in li ardui et necessarii nogotii concernenti maxime, ac primu lu serviciu di nostru Signuri Deu, appressu di la nostra maiestati, et ancora di lu bonu, et pacificu statu, et tranquillitati di li nostri fidili sudditi ... statuiri et eligiri homini timenti primo ipso Deu, zelanti lu nostru honuri ... li quali sianu prudenti ... Pirtantu havendu nui determinatu in la menti nostra mandari a lu inclitu Re di Tunisi pri firmari li negotii subscripti, di li quali ipsu re fu promuturi ... circandu intra li nostri fidili alcuna sufficienti pirsuna pri tractari, cuncludiri, et firmari li pridicti negotii, Vui ni vinistivu a memoria, di lu quali quantu plui cunsidirannu li virtuti, la vita, et observantia di religioni e tutti li acti laudabili, et signanter quantu siti aptu ... tantu plui laudamu, et confirmamu lu nostru prupositu di havirivi electu nostru ambasciatori ... Adunca havendu Nui pirfecta fiducia di la vostra discretioni, maturitati, prudentia, auctoritati, aptitudini, et industria pri li presenti nostri licteri vi costituimu, facìmu et ordinamu ambasciaturi, et nuntiu nostru a lu dictu re di Tunisi, danduvi auctoritati, licentia et facultati ki pri nostra parti, et in nostru nomu poczàti tractari, capitulari, firmari, et concludiri paci oy treva ad certu tempu infra la nostra maistrati, et lu dictu re di Tunisi ... (Sucato, 93)  Accustomed as we are in our royal judgement concerning the very demanding and necessary negotiations, beginning with the service to Our Lord God, in accordance with our majesty, and also of the good and peaceful state, and the tranquility of our faithful subjects ... Consequently having determined in our own mind to dispatch to the illustrious King of Tunisia for the purpose of signing the below noted negotiations, of which the said king favored ... seeking among our faithful adherents a person who could adequately treat, conclude and sign the said negotiations, which You wil remember, which when you further consider the virtue, the life, and the observance of religion and all the benevolent acts,


A complete English translation is to follow.


Return to... SicilianDocuments

This page is maintained by Art Dieli.
Last updated 6/8/2002